Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc
Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động
ứng phó với biến đổi khí hậu.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3394/2010/QĐ-UBND ngày 06/08/2010             

của Ủy ban nhân dân thành phố)

_______________

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, chế độ làm việc, quan hệ công tác và chế độ tài chính của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây được viết tắt là Ban chỉ đạo)và Tổ chuyên viên giúp việc (sau đây được viết là Tổ chuyên viên).

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên của Ban chỉ đạo, thành viên Tổ chuyên viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên

1. Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, thành viên của Ban chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ chuyên viên.

2. Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được giao và tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo được quy định tại điều 2 của Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Ban chỉ đạo là tổ chức kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Căn cứ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008), Chương trình hành động của các bộ, ngành liên quan và tình hình thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Nghiên cứu đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển bền vững và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

5. Ban chỉ đạo được quyền yêu cầu các sở ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, thông tin và phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu.

6. Trong trường hợp cần giải quyết ứng phó nhanh, ứng phó khẩn cấp liên quan đến biến đổi khí hậu, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các sở ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận huyện để tổ chức công tác giảm nhẹ thiệt hại, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất xảy ra để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân.

Điều 4. Chức năng và nhiệm vụ của Tổ chuyên viên

1. Tổ chuyên viên trực tiếp tham gia các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao; giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, xử lý giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động và các chương trình khác liên quan đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố.

 

3. Giúp Ban chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của Ban chỉ đạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo; tổng hợp và đề xuất với Ban chỉ đạo các kế hoạch thực hiện ngắn hạn và dài hạn, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo.

4. Giúp Ban chỉ đạo tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các sở ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của từng sở ngành.

5. Chủ động nắm bắt các thông tin liên quan đến các hoạt động nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu trong và ngoài nước, đồng thời đề xuất tham mưu Ban chỉ đạo các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Giúp Ban chỉ đạo soạn thảo chương trình công tác, kế hoạch làm việc; Tham mưu cho Ban chỉ đạo về chương trình công tác của Ban chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

7. Tham gia các cuộc họp thường xuyên đột xuất, sơ kết, tổng kết, hội thảo, hội nghị liên quan đến biến đổi khí hậu của Ban Chỉ đạo, các đơn vị khác và tổ chức quốc tế.

8. Nghiên cứu và đề xuất nội dung công tác phối hợp, lồng ghép các chương trình, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, vào công tác quản lý ngành.

9. Giúp Ban Chỉ đạo trong công tác phối hợp các cơ quan ban ngành Trung ương, vận động các tổ chức, nhà tài trợ, tổ chức phi Chính phủ, cá nhân trong nước và ngoài nước để huy động nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, kể cả vốn ODA và viện trợ), vốn tín dụng trong nước và vốn huy động (bao gồm cả tiền, hiện vật và ngày công lao động) và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đế hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu theo mục tiêu và nhiệm vụ từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm theo nhiệm vụ được giao cho các sở ngành và Ủy ban nhân dân quận huyện, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 5. Trụ sở thường trực của Ban Chỉ đạo

1. Trụ sở thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và có tên giao dịch tiếng Anh là: “Ho Chi Minh City Climate Change Steering Board”, được viết tắt là “HCCSB”.

2. Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình hoạt động.

 

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

             Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban chỉ đạo- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

1. Điều hành Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo điều 2 của Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Quản lý và điều hành toàn bộ bộ máy của Ban chỉ đạo để thực hiện chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và thành viên trong Ban chỉ đạo.

4. Xem xét và phê duyệt các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Đề ra mục tiêu, định hướng và giải pháp cho kế hoạch hàng năm, từng giai đoạn cụ thể của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên.

6. Thay mặt Ban chỉ đạo ký các văn bản đề xuất, báo cáo đến các bộ ngành, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng ban thường trực- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo, được Trưởng ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

2. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt.

3. Chỉ đạo việc lập kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp, làm việc của Ban chỉ đạo theo định kỳ và đột xuất.

4. Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

5. Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 6. Chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai và hướng dẫn các sở ngành liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, xem xét và đề xuất các giải pháp để việc triển khai đạt hiệu quả cao và thiết thực.

7. Xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước để nâng cao năng lực về quản lý và kỹ thuật trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp theo từng giai đoạn.

8. Chủ động xúc tiến các cơ hội hợp tác nhằm tìm kiếm, huy động nguồn tài chính trong và ngoài nước để hỗ trợ thành phố trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

9. Chủ trì đề xuất cơ chế, quy trình phối hợp giữa các sở ngành, quận huyện để thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và lồng ghép nội dung của Kế hoạch vào công tác quản lý chuyên ngành.

10. Tổng hợp, báo cáo các hoạt động của Ban chỉ đạo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Trưởng ban;

11. Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công trước Pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố và Trưởng ban.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng ban- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo, được Trưởng ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

2. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo theo ủy quyền khi Trưởng ban vắng mặt.

3. Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công trước Pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố và Trưởng ban.

4. Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5. Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, giống cây trồng vật nuôi.


Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng ban- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo, được Trưởng ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

2. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo theo ủy quyền khi Trưởng ban vắng mặt.

3. Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công trước Pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố và Trưởng ban.

4. Phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

5. Phối hợp với các ngành, các cấp xem xét, thẩm định, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu theo thẩm quyền.

            6. Chủ động xúc tiến các cơ hội hợp tác nhằm tìm kiếm nguồn tài chính trong và ngoài nước để hỗ trợ thành phố trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

            Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Ban chỉ đạo

1. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

b) Đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước có tính chuyên ngành, liên ngành, liên vùng phục vụ hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

c) Quản lý, thẩm định, phê duyệt, giám sát triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Lãnh đạo Sở Tài chính

a) Phối hợp tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo để xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến cơ chế sử dụng tài chính, phân bổ các nguồn vốn (ngân sách, tài trợ).

b) Tham mưu, xem xét và đề xuất các nguồn vốn, dự toán và phương thức sử dụng nguồn vốn cho thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

c) Chủ trì hướng dẫn quy trình sử dụng tài chính từ các nguồn (ngân sách, tài trợ) để thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tìm kiếm nguồn tài chính trong và ngoài nước để hỗ trợ thành phố trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp Sở Thông tin- Truyền thông tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực văn hóa , thể thao và du lịch.

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, từ đó góp phần xây dựng, nâng cao ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu cho quần chúng.

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường cho xã hội.

            4. Lãnh đạo Sở Xây dựng

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng công trình và vật liệu xây dựng.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực xây dựng công trình và vật liệu xây dựng.

            5. Lãnh đạo Sở Công thương

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng và điện lực.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng và điện lực.

6. Lãnh đạo Sở Giao thông- Vận tải

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải, chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, phát triển công viên cây xanh, phương tiện giao thông công cộng, các vấn đề về đường thủy nội địa, cảng.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải, chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, phát triển công viên cây xanh, phương tiện giao thông công cộng, các vấn đề về đường thủy nội địa, cảng.

7. Lãnh đạo Sở Quy hoạch- Kiến trúc

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc, tăng cường mảng xanh, sử dụng không gian, các dự án phát triển không gian, công viên cây xanh, khu xử lý chất thải nói chung, nghĩa trang, khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên.

c) Thay mặt Ban Chỉ đạo công bố công khai thông tin các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các đồ án điều chỉnh quy hoạch liên quan đến việc sử dụng không gian lãnh thổ đã đuợc phê duyệt để phục vụ yêu cầu của nội dung Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố.

8. Lãnh đạo Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thoát nước, chống ngập của thành phố.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực thoát nước, chống ngập của thành phố.

9. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển thành phố.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực nghiên cứu phát triển phát triển của thành phố.

10. Lãnh đạo Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống lụt bão, cung cấp nước, chống ngập úng cho nông nghiệp.

b) Tham gia chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực thuỷ lợi, phòng chống lụt bão, cung cấp nước, chống ngập úng cho nông nghiệp.

 

11. Lãnh đạo Công an thành phố

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thuộc ngành công an quản lý.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực ngành công an quản lý.

12. Lãnh dạo Sở Y tế

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu ứng dụng dược phẩm, nghiên cứu các bệnh tật, biện pháp ngăn ngừa, ứng phó và điều trị các bệnh tật do biến đổi khí hậu gây ra.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; phổ biến các kết quả nghiên cứu những tiến trình tác động sinh học do hậu quả của biến đổi khí hậu.

d) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực y tế, vi sinh vật gây bệnh, biến đổi gen và các phương pháp phòng ngừa, ứng phó và điều trị.

13. Lãnh dạo Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường; ứng phó với các biến đổi bất thường về khí hậu.

d) Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố mở các chuyên trang chuyên mục, các kịch bản văn nghệ phù hợp phong phú, đa dạng để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách ứng phó khi khí hậu biến đổi bất thường.


14. Lãnh dạo Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

c) Xây dựng các chương trình lồng ghép kiến thức về biến đổi khí hậu vào trong giáo dục phổ thông và trong các ngành đào tạo.

15. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố)

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

b) Chủ trì xem xét, thẩm định, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

16. Lãnh đạo báo Sài Gòn Giải Phóng

a) Tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ đạo trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Chịu trách nhiệm chủ động đăng tải thông tin các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Phối hợp với các sở ngành xây dựng các chương trình thông tin truyền thông, vận động tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; phổ biến các chính sách, chiến lược và các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố.

17. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp thành viên Tổ chuyên viên phụ trách lĩnh vực cùng đơn vị để tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; báo cáo và đề xuất xử lý công việc tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

            Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ trưởng Tổ chuyên viên

1. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành trực tiếp Tổ chuyên viên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ chuyên viên và do Trưởng ban và Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

2. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động của Tổ chuyên viên trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Tổ chuyên viên.

3. Xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo của Ban Chỉ đạo; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công việc của thành viên Tổ chuyên viên, tổng hợp đánh giá công tác thực hiện.

4. Đề xuất và trình Ban chỉ đạo chỉ tiêu kế hoạch thực hiện hàng năm của các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện; đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án gửi Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

5. Được tham gia các cuộc họp của Ban chỉ đạo và sau mỗi phiên họp Tổ trưởng Tổ chuyên viên có trách nhiệm tổng hợp thành biên bản và thông báo kết luận cuộc họp đến các thành viên Ban chỉ đạo và các sở ngành liên quan.

6. Chủ trì các phiên họp của Tổ chuyên viên.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ phó Tổ chuyên viên

1. Giúp việc cho Tổ trưởng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Tổ chuyên viên, được Tổ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác thuộc chức năng và nhiệm vụ của Tổ chuyên viên.

2. Giúp Tổ trưởng điều hành hoạt động của Tổ chuyên viên; thay mặt Tổ trưởng điều hành các cuộc họp của Tổ chuyên viên khi Tổ trưởng vắng mặt.

3. Giúp Tổ trưởng lập kế hoạch công tác hàng năm cho Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên; xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất, hội nghị, hội thảo và các báo cáo của Ban chỉ đạo; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công việc của thành viên Tổ chuyên viên đã được giao.

4. Giúp Tổ trưởng tổng hợp, đề xuất chỉ tiêu kế hoạch thực hiện hàng năm của các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện; đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo và Tổ trưởng phân công.

Điều 13. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ chuyên viên

1. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên xây dựng và triển khai các công việc thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

2. Chịu sự phân công công việc và điều hành trực tiếp của Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo phụ trách lĩnh vực cùng đơn vị, Tổ trưởng và Tổ phó Tổ chuyên viên.

3. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng và nhiệm vụ chung của Tổ chuyên viên có liên quan đến lĩnh vực đơn vị mình quản lý và các công việc được phân công.

4. Chịu trách nhiệm báo cáo với Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên định kỳ và đột xuất về tiến trình, tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đơn vị mình quản lý.  

5. Chịu trách nhiệm báo cáo với thành viên Ban chỉ đạo phụ trách lĩnh vực cùng đơn vị về kết quả các cuộc họp, các hoạt động của Tổ chuyên viên và các công việc được sự phân công của Trưởng ban và Phó trưởng ban Ban chỉ đạo, Tổ trưởng và Tổ phó Tổ chuyên viên.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 14. Chế độ làm việc

1. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo

a) Ban chỉ đạo hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện theo kết luận của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban (khi được Trưởng ban uỷ quyền) trong các cuộc họp Ban chỉ đạo, các cuộc họp liên ngành được Thành phố giao Ban chỉ đạo chủ trì. Các thành viên của Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ, công tác được Ban chỉ đạo giao.

b) Ban chỉ đạo họp giao ban định kỳ tháng 06 và tháng 12, có sơ kết và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Tổ chức họp bất thường khi có yêu cầu của Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc của Trưởng ban hay Phó ban thường trực.

c) Thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo và thực hiện hoàn thành công việc do Ban chỉ đạo phân công, đồng thời được thay mặt Ban chỉ đạo làm việc với lãnh đạo các sở ngành, quận huyện để phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu do Ban chỉ đạo phân công.

d) Thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưng phải dành thời giờ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công.

2. Chế độ làm việc của Tổ chuyên viên

a) Tổ chuyên viên hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện theo kết luận của Tổ trưởng hoặc Tổ phó (khi được Tổ trưởng uỷ quyền) trong các cuộc họp Tổ chuyên viên. Các thành viên của Tổ chuyên viên chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ, công tác được Tổ chuyên viên giao.

b) Tổ chuyên viên họp định kỳ tháng 02 tháng một lần để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và triển khai các kế hoạch tiếp theo của Tổ chuyên viên. Trường họp cần thiết, Tổ trưởng được triệu tập họp bất thường.

c) Thành viên Tổ chuyên viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ chuyên viên và thực hiện hoàn thành công việc do Tổ trưởng phân công.

d) Thành viên Tổ chuyên viên làm việc theo chế đô kiêm nhiệm nhưng phải dành thời giờ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Tổ chuyên viên phân công.

đ) Tổ trưởng Tổ chuyên viên được đề xuất Ban Chỉ đạo quyết định việc mời các chuyên gia, tổ chức khoa học và tổ chức tư vấn quốc tế về biến đổi khí hậu tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo hoặc trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu khi cần thiết.

Điều 15. Mối quan hệ của Ban Chỉ đạo

1. Đối với Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu: Ban chỉ đạo chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, chuyên ngành và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố: Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đề xuất, tham mưu những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

3. Đối với các sở ban ngành thành phố: Ban chỉ đạo có trách nhiệm quan hệ thường xuyên và trực tiếp để phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Đối với Ủy ban nhân dân các quận huyện: Ban chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Đối với các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp: Ban chỉ đạo khuyến khích các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia vào các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là lĩnh vực thông tin, giáo dục và truyền thông; hỗ trợ và huy động sự tham gia của cộng đồng, phổ biến kinh nghiệm, các mô hình ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề án, dự án trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố.

6. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành khác và các tổ chức quốc tế: Ban chỉ đạo chủ động thiết lập mối quan  hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức này trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố, đảm bảo các mối quan hệ này nằm trong khuôn khổ Pháp luật của Việt Nam và các quy định của Ủy  ban nhân dân thành phố.

Điều 16. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo định kỳ gồm báo cáo 06 tháng, hàng năm và 5 năm. Báo cáo phải nộp về trụ sở thường trực của Ban chỉ đạo: báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 31 tháng 07 và báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 03 năm sau.

2. Báo cáo đột xuất gồm báo cáo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Trưởng ban chỉ đạo: Thay mặt Ban chỉ đạo báo cáo định kỳ và đột xuất toàn bộ các hoạt động của Ban chỉ đạo đến các bộ ngành, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Phó Trưởng ban thường trực: Thay mặt Ban chỉ đạo tổng hợp và báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên đến Ủy ban nhân dân thành phố và Trưởng ban chỉ đạo.

5. Phó Trưởng ban: Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu theo lĩnh vực sở ngành được Trưởng ban chỉ đạo giao phụ trách đến Ban chỉ đạo. Thay mặt Trưởng ban và Phó Trưởng ban thường trực để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền khi được ủy quyền.

6. Các thành viên Ban chỉ đạo: Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu theo lĩnh vực sở ngành được Trưởng ban chỉ đạo giao phụ trách đến Ban chỉ đạo.

7. Định kỳ 6 tháng một lần, các thành viên Tổ chuyên viên có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng Tổ chuyên viên kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, những vấn đề phát sinh để Tổ trưởng ghi nhận, tổng hợp và trình Ban Chỉ đạo giải quyết.

Điều 17. Chế độ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra

1. Phó Trưởng ban thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, toàn bộ các hoạt động của Ban chỉ đạo, và Tổ chuyên viên.

2. Tùy theo nhiệm vụ công tác từng giai đoạn, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động chung của Ban chỉ đạo và từng nhiệm vụ thuộc các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án do thành viên Ban chỉ đạo đại diện của sở ngành thực hiện. Thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quyết định và thông báo đến các thành viên để thực hiện.

Chương IV

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

 

 

Điều 18. Kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo

1. Nguồn kinh phí hoạt động: Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên được cấp từ ngân sách thành phố theo dự toán được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm vào một khoản mục riêng trong tổng kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Nội dung dự toán chi hàng năm bao gồm: chi phụ cấp; chi trang bị phương tiện làm việc; chi hội họp, hội nghị, sơ tổng kết, tập huấn, hội thảo; công tác phí; chi phí cho thông tin liên lạc; mua tài liệu, dịch thuật; chí phí văn phòng phẩm; in ấn tài liệu; chi phí đi lại; tham quan khảo sát; chi nghiệp vụ phí khác phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên.

3 Căn cứ dự toán được duyệt hàng năm, Ban chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng theo quí gửi Sở Tài chính để lập thủ tục cấp phát và có trách nhiệm sử dụng theo đúng chế độ, đồng thời thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định.

Điều 19. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/03/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

            Điều 20. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban, Phó trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng, Tổ phó, thành viên Tổ chuyên viên, Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.


Điều 21. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

Trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc Trưởng ban chỉ đạo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định bổ sung, sửa đổi Quy chế này cho phù hợp.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch

Lê Hoàng Quân

đã ký

 

 
 
  • Nước biển dâng
  • Video Clip giàu ý nghĩa về bạn nhỏ -thích nhặt rác
  • Tập huấn CTPLCTRTN
  • Văn phòng Biến Đổi Khí Hậu
  • Bảo vệ môi trường

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
7
6
2
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
5
5